Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

Denní stacionář Jitřenka

Sociální služby Chrudim - Denní stacionář Jitřenka

Základní prohlášení
Denní stacionář Jitřenka

Poslání:

Posláním Denního stacionáře Jitřenka je poskytovat nezbytnou podporu osobám s mentálním a kombinovaným postižením z Chrudimi a okolních obcí na jejich cestě k plnohodnotnému a samostatnému životu s ohledem na jejich schopnosti a individuální potřeby.

Podpora je poskytována formou ambulantní služby v souladu s platnými právními předpisy a to v pracovních dnech od 6:30 do 15:30 hodin na adrese Městský park 828, Chrudim.

Cílová skupina:

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 11 do 40 let věku se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech a sníženou schopností uplatňovat svá práva. Služba je poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb. a standardy kvality sociálních služeb.

Kapacita služby: 12 klientů

Služby lze odmítnout pouze:

(zákon 108/2006 Sb., § 91, odst. 3)

 • neposkytujeme-li službu, o kterou osoba žádá
 • není-li poskytování služby možné z kapacitních důvodů
 • pokud zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby (službu není možné poskytnout z důvodu nevybavení speciálními pomůckami a odborným specializovaným personálem)
 • pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla v době kratší 6 měsíců před podáním nové žádosti vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby, z důvodu porušování povinnosti vyplývajících ze smlouvy

Základní cíle:

 • podporovat rozvoj osobnosti klientů, jejich samostatnost a soběstačnost, a to zejména ve zvládání sebeobsluhy, procvičování a rozvíjení dosud získaných vědomostí, dovedností a návyků
 • vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času formou nabídky řady aktivizačních činností
 • podporovat prosazování vlastní vůle klientů v souladu s jejich individuálními možnostmi formou jejich účasti na individuálním plánování služby
 • poskytovat klientům podporu při začleňování do běžného života, a to zejména při orientaci na využívání veřejných služeb
 • navázání nových sociálních kontaktů
 • udržet popř. zlepšit fyzické i psychické schopnosti klientů služby

Rozvojové cíle na rok 2016

 • Upravit systém individuálního plánování a v návaznosti na zjištěné skutečnosti provést příslušné změny ve zpracované metodice
 • Kontrolovat funkčnost a aktuálnost metodiky
 • Seznamovat obyvatele Chrudimi se službou a možnostmi jejího využívání
  1. pomocí letáků, prezentací – účast na výtvarných soutěžích, organizace Chrudimského dne s Jitřenkou, výstav výrobků, vystoupení klientů, spoluprací se společenskými organizacemi, školami, institucemi, apod.
  2. zorganizovat den otevřených dveří
 • Zvyšovat odbornost pracovníků a prohlubování jejich znalostí soustavným vzděláváním
 • Snoezelen – pokračovat ve vybavení klidové místnosti
 • Na zahradě stacionářů vybudovat hřiště na pétanque
 • Připravit a uspořádat oslavu 20. výročí poskytování sociálních služeb stacionáře

Dlouhodobými cíli sociální služby do roku 2017 jsou zejména

 • Zvýšit počet uživatelů služby, alespoň na 12 klientů denně
 • Kontaktovat odbornou veřejnost s cílem přiblížení služby, záměrem je avizované navýšení uživatelů služby
 • Vznik cvičné kuchyně pro klienty
 • Zmodernizovat cvičební pomůcky pro klienty
 • Cílevědomě zvyšovat odbornou úroveň všech zaměstnanců, týmu zajistit školení v následujících oblastech: komunikace s klienty s mentálním postižením, bazální stimulace, zvládání obtížných situací při práci a kontaktu s klientem (praktické nácviky), aktivizační metody pro klienty s mentálním postižením – terapie pohybem, kreativní techniky, zpěv a práce s hudbou, techniky aktivizační a relaxační. Odpovídá koordinátor a manažer sociálních služeb
 • Informovat veřejnost o změnách v poskytování sociální služby v návaznosti na platnou legislativu

Principy poskytované služby:

 • vzájemná dohoda = založena na partnerství, každý klient je rovnocenný partner
 • osobnost jedince = plně respektujeme individualitu klienta
 • svobodné rozhodování klienta = možnost volby a nezávislost
 • respektování lidské důstojnosti, soukromí a svobodné volby klienta
 • bezpečí
 • diskrétnost
 • flexibilita
 • empatie
 • obyčejná lidská vlídnost
 • profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků
 • týmová spolupráce, sdílení společných hodnot
 • podpora k soběstačnosti
 • respektování práva na přiměřené riziko
 • rovný přístup ke všem uživatelům
 • zachování nestrannosti k rodinným vztahům klienta

Denní stacionář Jitřenka
Koordinátor služby: Bc. Markéta Pražanová, DiS.

Městský park 828 (budova bývalých jeslí)
537 01 Chrudim IV

tel.: 733 145 527
tel.: 469 622 032
e-mail: jitrenka@socialni-sluzby.cz

Postup při jednání se zájemcem o službu

 • sociální pracovník eventuálně koordinátorka denního stacionáře provede pohovor se zájemcem nebo jeho zákonným zástupcem o přijetí do denního stacionáře, seznámí je s pravidly a provozem stacionáře
 • v případě zájmu je provedeno sociální šetření a sepsána „Žádost o poskytování ambulantní služby“, jsou zjišťovány důvody, osobní cíle a je sestaven individuální plán služby
 • je vypracována „Smlouva o poskytování ambulantní služby“, jejíž součástí jsou přílohy s vnitřními pravidly poskytované služby, s úhradami a výčtem úkonů včetně fakultativních a s pravidly přijímání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
Postup při jednání se zájemcem o službu:

Úhrady za činnosti platné od 1. 1. 2017

Základní činnosti

stanovené dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Denní úhrada

Stupeň podpory a poskytované činnosti

Hodinová sazba

1. Lehká, 1, 3, 4, 6, 10, 12 20,- Kč/hod
2. Střední 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 30,- Kč/hod
3. Těžká 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 40,- Kč/hod
4. Úplná 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 45,- Kč/hod


Rozpis poskytovaných činností:

Základní činnosti

Stanovené dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o  sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 1. dohled a podpora při výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech (slovní podpora při aktivizaci, klient si sám připraví pomůcky, se slovní podporou zvládá činnosti, které se v rámci aktivizačního programu provádějí.), sociálně terapeutických činnostech (trénování paměti, využívání prvků reminiscenční terapie, společenské, kulturní a sportovní akce, divadla, výstavy, besedy, exkurze, sledování spol. dění, zpráv),
 2. pomoc při výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech (vedení klienta při všech činnostech, vedení ruky, individuální přístup), sociálně terapeutických činnostech (společenské, kulturní a sportovní akce, divadla, výstavy, besedy, exkurze, sledování spol. dění, zpráv),
 3. poskytnutí stravy,
 4. dohled a podpora při nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (slovní podpora při činnostech),
 5. pomoc při nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (vedení klienta při nácviku dovedností),
 6. dohled a podpora při orientaci v neznámém prostředí nebo vnitřním prostoru denního stacionáře (pomoc při vycházce, pomoc při chůzi ze schodů apod.),
 7. pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru Denního stacionáře nebo neznámém prostředí (vedení klienta po DS, stálé opakování kde jsou uložené pomůcky, kde je WC apod. vedení klienta mimo prostory DS nebo vezení na invalidním vozíku),
 8. dohled a částečná podpora při obouvání, oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek (slovní podpora při orientaci v šatně, při správném výběru oblečení dle počasí, pomoc se zapínám zipu, zavázáním tkaniček),
 9. pomoc při oblékání, svlékání (oblečení bundy, bot, svetru apod.),
 10. dohled a podpora při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování),
 11. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, zajištění aktivit podporujících sociální začlenění,
 12. dohled a podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů, obstarávání osobních záležitostí (podpora při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, podpora při telefonování v zájmu klienta),
 13. pomoc při uplatňováním práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (vyřizování oprávněných zájmů, práv a obstarávání záležitostí s klientem např. nekomunikující klient),
 14. dohled a podpora při úkonech osobní hygieny (slovní podpora při sprchování, mytí rukou, úst),
 15. pomoc při úkonech osobní hygieny (pomoc při sprchování, mytí hlavy, česání, mytí rukou),
 16. dohled a podpora při použití WC (doprovod k WC, lehká dopomoc, připomenutí použití WC),
 17. pomoc při použití WC (posazení na WC, pomoc s očistou, výměna inkontinentních pomůcek, hygiena po WC),
 18. Podpora při podání jídla a pití (pomoc při krájení jídla, lehká pomoc při podání jídla),
 19. pomoc při podání jídla, úprava stravy (rozmixování), podání pití
 20. dohled a podpora při přesunu na židli, křeslo, odpočinkové lůžko,
 21. přesun na lůžko, invalidní vozík (pomocí zvedacího zařízení, nebo dvou osob)

Fakultativní činnostidoprava vozidly CSSP do denního stacionáře (v ceně je zahrnuta cesta ke klientovi, cesta s klientem, čas na přesun klienta k lékaři, na úřad apod.)
130,-Kč/hod
dohled nad požitím léků 12,- Kč/den

Cena za stravu
oběd, dopolední a odpolední svačina
(včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy)

75,- Kč/den
Souhlas s dohodnutými úkony stvrzuje klient podpisem

Na poskytování služby není právní nárok. Může být zamítnuta zejména z kapacitních důvodů.
Pracovník v sociálních službách může odmítnout službu, je-li ohrožen jeho život nebo zdraví.
Úhrady za činnosti platné od 1. 1. 2017