Poslání

Posláním Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim (dále jen CSSP) je zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a poskytnout jim nebo jejich rodinám přiměřenou pomoc a podporu tak, aby mohly žít co nejdéle důstojným životem ve vlastních domácnostech.

Účel a předmět činnosti organizace
 • v oblasti služeb sociální péče zabezpečuje pečovatelskou službu a denní stacionáře v souladu s ust. § 40 a § 46 zákona o sociálních službách,
 • výše úhrad za jednotlivé úkony sociálních služeb se řídí rozpětím výše úhrad dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • při poskytování sociálních služeb zajišťuje základní sociální poradenství podle § 37 odst. 2 zákona o sociálních službách, a to osobně, písemně, e-mailem nebo telefonicky.
Dále organizace zabezpečuje:

 • zdravotní služby na základě Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení formou domácí zdravotní a ošetřovatelské péče dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu zákon o zdravotních službách),
 • provozování Senior klubu, které se řídí zákony, předpisy a směrnicemi platnými pro příspěvkovou organizaci, dále vydanými vnitřními dokumenty

CSSP Chrudim

Motto

Plujeme všichni na lodičce života. Nikdo z nás neví, zda se ta bárka brzo nepřevrátí, nikdo z nás neví, jak daleko dopluje. Ale každý by měl znát, že cesta jednou končí a že nám v nouzi pomáhají ti, kteří, stejně jako každý z nás na pevnině nestojí. Budeme tápat, hledat, smát se i plakat, mýlit se a dívat pravdě do očí a budeme všemi úskalími proplouvat lépe tehdy, když budeme na blízku cítit podanou ruku člověka. Ať profesionála či laika. Vždyť jde o poučný návrat člověka k člověku, a nikoliv pouze v situaci, nýbrž obecně. Pro jejich dění, aktivitu a naplnění, poslouchej, člověče, co se děje v situacích, kterým ani ty neujdeš. Pro život, pro ten, který žiješ, pro dny, které letí a které jsou „spočteny“, pro jejich dění, aktivitu a naplnění, poslouchej, člověče, co se děje v situacích, kterým ani ty neujdeš.
Kniha HAŠKOVCOVÁ, Helena. Spoutaný život. 1. vyd. Praha : Panorama, 1985.

Vymezení obsahu základních činností u jednotlivých druhů služeb:

 

Pečovatelská služba (§ 40 zákona o sociálních službách)
Organizace poskytuje takovou podporu a pomoc klientům, která umožňuje zachovat v maximální míře jejich dosavadní způsob života, pomáhat v nepříznivých životních situacích zvládat pobyt v domácím prostředí, zajišťovat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby. Pečovatelskou službu organizace poskytuje občanům města Chrudim a jeho územních částí – Medlešice, Topol, Vlčnov, Vestec (zajišťuje péči terénní a ambulantní).
Terénní péče je zajišťována přímo v domácnostech klientů, včetně jejich domácností v bytech zvláštního určení v „Domech s pečovatelskou službou“.
Ambulantní péče je zajišťována v „Domech s pečovatelskou službou“ na adrese Soukenická 158, Chrudim, Obce Ležáků 215, Chrudim a Strojařů 1141, Chrudim, a to ve středisku osobní hygieny a v jídelně.
Denní stacionář Pohoda (§ 46 zákona o sociálních službách)
V zařízení „Denní stacionář Pohoda“, na adrese Městský park 828, Chrudim, je poskytována seniorům a zdravotně postiženým osobám z Chrudimi a okolních obcí potřebná ambulantní péče a jejich rodinám pomoc. Uvedená péče a pomoc se poskytuje po dobu, kdy nemůže rodina potřebnou péči zajistit.
Podpora je poskytována formou ambulantní služby v souladu s platnými právními předpisy.
Denní stacionář Jitřenka (§ 46 zákona o sociálních službách)
V zařízení „Denní stacionář Jitřenka“, na adrese Městský park 828, Chrudim, je poskytována nezbytná podpora osobám s mentálním a kombinovaným postižením z Chrudimi a okolních obcí na jejich cestě k plnohodnotnému a samostatnému životu s ohledem na jejich schopnosti a individuální potřeby.
Podpora je poskytována formou ambulantní služby v souladu s platnými právními předpisy.
Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče Kirké (dle zákona o zdravotních službách)
Organizace poskytuje odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči ve vlastním sociálním prostředí klientů. Péče je poskytována na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci a je hrazena zdravotními pojišťovnami.
Nedílnou součástí domácí péče je půjčování kompenzačních pomůcek.
Senior klub
Hlavním posláním klubu je prevence sociálního vyloučení a smysluplné trávení volného času seniorů. Organizace vytváří zázemí pro volnočasové, vzdělávací a zájmové aktivity seniorů. Cílem klubu je zajišťování klubové činnosti pro seniory města Chrudim.
Klub klubíčko
Prioritním posláním klubu je pomoc a podpora pečujícím osobám a tím i podpora neformální péče se záměrem redukovat její negativní dopady na pečující. Organizace vytváří zázemí a prostor pro veřejnou pomoc a podporu pečujícím osobám. Cílem klubÍČKA je zajišťování klubové činnosti pro pečující vč. posílení jejich informovanosti (možnosti pomoci, nácvik dovedností nezbytných pro neformální péči, vzájemná výměna zkušeností apod.).

 

Základní cíle organizace:

 • poskytovat co nejširší spektrum terénních a ambulantních služeb osobám, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci na území města Chrudim bez ohledu na způsob života, postižení, původ, víru, věk, pohlaví nebo sexuální orientaci
 • kombinovat a poskytovat jednotlivé služby tak, aby si osoba nebo její rodina mohly zvolit službu, kterou potřebují
 • zabezpečit dostupnost a pružnost sociálních služeb a tím umožnit osobám využít poskytování služeb až 24 hodin denně dle jejich individuálních potřeb
 • působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj samostatnosti, motivovat k takovým činnostem, které nevedou k prohlubování nepříznivé sociální situace, ale posilují sociální začleňování
 • zachovat lidskou důstojnost, nezávislost a umožnit žít co nejdéle v domácím prostředí a tím docílit odklon od poskytování služeb v pobytových zařízeních

Základní sociální poradenství

 

Poskytujeme potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Jedná se o podání základních informací v oblasti sociální, zdravotní, bytové, v oblasti využívání kompenzačních pomůcek a aktivního využívání volného času. Tuto službu poskytneme:

 • při osobní návštěvě naší organizace
 • po domluvě i ve vaší domácnosti
 • písemně, e-mailem, nebo na telefonu 730 591 178 – sociální pracovnice Mgr. Gabriela Jírová

Výroční zprávy CSSP Chrudim
Výroční zpráva 2022