Základní prohlášení – Denní stacionář Jitřenka

 

Poslání:

Denní stacionář JitřenkaPosláním Denního stacionáře Jitřenka je poskytovat nezbytnou podporu osobám s mentálním a kombinovaným postižením z Chrudimi a okolních obcí na jejich cestě k plnohodnotnému a samostatnému životu s ohledem na jejich schopnosti a individuální potřeby.

Podpora je poskytována formou ambulantní služby v souladu s platnými právními předpisy a to v pracovních dnech od 6:30 do 15:30 hodin na adrese Městský park 828, Chrudim.

Cílová skupina:

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 11 do 50 let. Služba je poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb. a prováděcím předpisem č. 505/2006 Sb. v platném znění.

Kapacita služby: 12 klientů

Cíle služby

 

Základní cíle
 • podporovat rozvoj osobnosti klientů, jejich samostatnost a soběstačnost, a to zejména ve zvládání sebeobsluhy, procvičování a rozvíjení dosud získaných vědomostí, dovedností a návyků
 • vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času formou nabídky řady aktivizačních činností
 • podporovat prosazování vlastní vůle klientů v souladu s jejich individuálními možnostmi formou jejich účasti na individuálním plánování služby
 • poskytovat klientům podporu při začleňování do běžného života, a to zejména při orientaci na využívání veřejných služeb
 • navázání nových sociálních kontaktů
 • udržet popř. zlepšit fyzické i psychické schopnosti klientů služby
Rozvojové dílčí cíle sociální služby na rok 2019:
 • kontrolovat funkčnost a aktuálnost metodik a vnitřních pravidel
 • seznamovat obyvatele Chrudimi se službou a možnostmi jejího využívání, zajistit větší propagaci služby, oslovit nové klienty

  • pomocí letáků, prezentací DS – účast na výtvarných soutěžích, organizace Chrudimského dne s Jitřenkou, výstav výrobků, spoluprací se společenskými organizacemi, školami, institucemi, apod.
  • zorganizovat den otevřených dveří v denních stacionářích

 • zvyšovat odbornost pracovníků a prohlubování jejich znalostí soustavným vzděláváním
 • pokračovat ve vybavení místnosti Snoezelen a zajistit vzdělávání pracovníků pro práci v multismyslové místnosti
 • úprava zahrady DS ve spolupráci s MěÚ Chrudim
 • pravidelné hodnocení potřeb klientů, přizpůsobování sociálních služeb jejich aktuálním nepříznivým sociálním situacím, přehodnocování IP u všech klientů služby
 • více využívat cvičnou kuchyni s klienty
Rozvojové dlouhodobé cíle sociální služby do roku 2020:
 • zvýšit počet klientů služby, alespoň na 12 klientů denně
 • kontaktovat odbornou veřejnost s cílem přiblížení služby, záměrem je avizované navýšení klientů služby
 • pokračovat ve vybavení multismyslové místnosti
 • vytvořit cvičnou kuchyň pro klienty
 • cílevědomě zvyšovat odbornou úroveň všech zaměstnanců, týmu zajistit školení v následujících oblastech: komunikace s klienty s mentálním postižením, bazální stimulace, zvládání obtížných situací při práci a kontaktu s klientem (praktické nácviky), aktivizační metody pro klienty s mentálním postižením – terapie pohybem, kreativní techniky, zpěv a práce s hudbou, techniky aktivizační a relaxační, aktivizace a relaxace klientů v multismyslové místnosti
 • informovat veřejnost o změnách v poskytování sociální služby v návaznosti na platnou legislativu.

Služby lze odmítnout pouze:

(v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

 • neposkytujeme-li službu, o kterou osoba žádá
 • není-li poskytování služby možné z kapacitních důvodů
 • pokud zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby (službu není možné poskytnout z důvodu nevybavení speciálními pomůckami a odborným specializovaným personálem)
 • pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla v době kratší 6 měsíců před podáním nové žádosti vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby, z důvodu porušování povinnosti vyplývajících ze smlouvy

 

Principy poskytované služby:

 • vzájemná dohoda = založena na partnerství, každý klient je rovnocenný partner
 • osobnost jedince = plně respektujeme individualitu klienta
 • svobodné rozhodování klienta = možnost volby a nezávislost
 • respektování lidské důstojnosti, soukromí a svobodné volby klienta
 • bezpečí
 • diskrétnost
 • flexibilita
 • empatie
 • obyčejná lidská vlídnost
 • profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků
 • týmová spolupráce, sdílení společných hodnot
 • podpora k soběstačnosti
 • respektování práva na přiměřené riziko
 • rovný přístup ke všem uživatelům
 • zachování nestrannosti k rodinným vztahům klienta

Postup při jednání se zájemcem o službu
 • sociální pracovník eventuálně koordinátorka denního stacionáře provede pohovor se zájemcem nebo jeho zákonným zástupcem o přijetí do denního stacionáře, seznámí je s pravidly a provozem stacionáře
 • v případě zájmu je provedeno sociální šetření a sepsána „Žádost o poskytování ambulantní služby“, jsou zjišťovány důvody, osobní cíle a je sestaven individuální plán služby
 • je vypracována „Smlouva o poskytování ambulantní služby“, jejíž součástí jsou přílohy s vnitřními pravidly poskytované služby, s úhradami a výčtem úkonů včetně fakultativních a s pravidly přijímání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

  Plán aktivit stacionářů Jitřenka a Pohoda na čtvrté čtvrtletí 2019

 

Denní stacionář Jitřenka
Koordinátor služby: Mgr. Šárka Marková

Městský park 828 (budova bývalých jeslí)
537 01 Chrudim IV

provozní doba: 6:30 až 15:30
Po domluvě je možné poskytovat službu i v delším časovém rozsahu maximálně do 17 hodin

tel.: 733 145 527, 469 622 032 (koordinátor)
e-mail: markova@socialni-sluzby.cz (koordinátor)

tel.: 733 145 529 (Denní stacionář Jitřenka)
e-mail: jitrenka@socialni-sluzby.cz

 

Úhrady za činnosti platné od 1. 8. 2019

Základní činnosti

stanovené dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Denní úhrada

Obsah činností jednotlivých balíčků služeb

Úhrada za hodinu péče
Balíček A: 1, 3, 4, 6, 10, 12 30,- Kč/hod
Balíček B: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 40,- Kč/hod
Balíček C: 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 50,- Kč/hod
Balíček D: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 55,- Kč/hod
Rozpis poskytovaných činností:
Základní činnosti

Stanovené dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 1. dohled a podpora při výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech (slovní podpora při aktivizaci, klient si sám připraví pomůcky, se slovní podporou zvládá činnosti, které se v rámci aktivizačního programu provádějí.), sociálně terapeutických činnostech (trénování paměti, využívání prvků reminiscenční terapie, společenské, kulturní a sportovní akce, divadla, výstavy, besedy, exkurze, sledování spol. dění, zpráv),
 2. pomoc při výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech (vedení klienta při všech činnostech, vedení ruky, individuální přístup), sociálně terapeutických činnostech (společenské, kulturní a sportovní akce, divadla, výstavy, besedy, exkurze, sledování spol. dění, zpráv),
 3. poskytnutí stravy,
 4. dohled a podpora při nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (slovní podpora při činnostech),
 5. pomoc při nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (vedení klienta při nácviku dovedností),
 6. dohled a podpora při orientaci v neznámém prostředí nebo vnitřním prostoru denního stacionáře (pomoc při vycházce, pomoc při chůzi ze schodů apod.),
 7. pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru Denního stacionáře nebo neznámém prostředí (vedení klienta po DS, stálé opakování kde jsou uložené pomůcky, kde je WC apod. vedení klienta mimo prostory DS nebo vezení na invalidním vozíku),
 8. dohled a částečná podpora při obouvání, oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek (slovní podpora při orientaci v šatně, při správném výběru oblečení dle počasí, pomoc se zapínám zipu, zavázáním tkaniček),
 9. pomoc při oblékání, svlékání (oblečení bundy, bot, svetru apod.),
 10. dohled a podpora při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování),
 11. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, zajištění aktivit podporujících sociální začlenění,
 12. dohled a podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů, obstarávání osobních záležitostí (podpora při komunikaci vedoucí k uplatňování práv
  a oprávněných zájmů, podpora při telefonování v zájmu klienta),
 13. pomoc při uplatňováním práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (vyřizování oprávněných zájmů, práv a obstarávání záležitostí s klientem např. nekomunikující klient),
 14. dohled a podpora při úkonech osobní hygieny (slovní podpora při sprchování, mytí rukou, úst),
 15. pomoc při úkonech osobní hygieny (pomoc při sprchování, mytí hlavy, česání, mytí rukou),
 16. dohled a podpora při použití WC (doprovod k WC, lehká dopomoc, připomenutí použití WC),
 17. pomoc při použití WC (posazení na WC, pomoc s očistou, výměna inkontinentních pomůcek, hygiena po WC),
 18. podpora při podání jídla a pití (pomoc při krájení jídla, lehká pomoc při podání jídla),
 19. pomoc při podání jídla, úprava stravy (rozmixování), podání pití
 20. dohled a podpora při přesunu na židli, křeslo, odpočinkové lůžko,
 21. přesun na lůžko, invalidní vozík (pomocí zvedacího zařízení, nebo dvou osob)

Fakultativní činnosti

doprava vozidly CSSP do denního stacionáře
(v ceně je zahrnuta cesta ke klientovi, cesta s klientem, čas na přesun klienta k lékaři, na úřad apod.)
130,-Kč/hod
dohled nad požitím léků 12,- Kč/den

Cena za stravu

oběd, dopolední a odpolední svačina

(včetně provozních nákladů
souvisejících s přípravou stravy)

87,- Kč/den

(oběd 71,- Kč/den, svačiny 16,- Kč/den)

Služby, které pro Vás zajistíme zdarma

 • Základní sociální poradenství
 • Vyhledání kontaktů na jiné služby (osobní asistence, agentury podporovaného zaměstnání, terapeutické dílny apod.)
 • Pomoc při vyplňování formulářů (žádost o příspěvek na péči, žádost o zvýšení příspěvku na péči, vydání průkazu ZTP, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku)
 • Zapojování zdrojů pomoci (rodina, známí, sociální pracovníci města)
 • Pomoc při zajištění kompenzačních pomůcek a zdravotnických služeb
 • Sociální šetření v přirozeném prostředí zájemce dle jeho časových možností
 • Zprostředkování besed, odborných přednášek a účast na těchto aktivitách