Základní prohlášení – Denní stacionář Pohoda

 

Poslání

Posláním je poskytovat seniorům a zdravotně postiženým osobám z Chrudimi a okolních obcí potřebnou ambulantní péči a jejich rodinám pomoc. Uvedená péče a pomoc se poskytuje po dobu, kdy nemůže rodina potřebnou péči zajistit.

Ambulantní péče je poskytována v pracovních dnech od pondělí do pátku v době od 6.30 do 15.30 hodin na adrese Městský park 828, Chrudim a Strojařů 1141, Chrudim. Po domluvě je možné poskytovat službu i v delším časovém rozsahu maximálně do 17 hodin.

Kapacita služby: 20 klientů

Cílová skupina:

 • senioři od 65 let věku
 • osoby s chronickým onemocněním a zdravotním postižením od 40 let věku

Služba je poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a standardy kvality sociálních služeb.

Cíle služby  

 

Základní cíle
 • podporovat rozvoj osobnosti klientů, jejich samostatnost a soběstačnost, a to zejména ve zvládání sebeobsluhy, procvičování a rozvíjení dosud získaných vědomostí, dovedností a návyků
 • vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času formou nabídky řady aktivizačních činností
 • podporovat prosazování vlastní vůle klientů v souladu s jejich individuálními možnostmi formou jejich účasti na individuálním plánování služby
 • navázání nových sociálních kontaktů
 • udržet popř. zlepšit fyzické i psychické schopnosti klientů služeb

Rozvojové dílčí cíle sociální služby na rok 2023:
 • revize a aktualizace metodiky a vnitřních pravidel
 • seznamování veřejnosti i zájemců se službou a možnostmi jejího využívání, propagace služby prostřednictvím médií, vznik nových propagačních materiálů
 • uspořádání propagační akce spojené s oslavami 20. výročí vzniku DS Pohoda
 • realizace aktivizačních činností a aktivit dle plánu DS, hledání nových možností aktivit dle potřeb a přání klientů
 • zvyšování odbornosti pracovníků a prohlubování jejich znalostí soustavným vzděláváním, odbornými stážemi, vytvoření vzdělávacího plánu
 • modernizace pomůcek, prostor, vybavení denního stacionáře, opravy a údržba budovy
 • aktualizace individuálních plánů, mapování potřeb klientů a přizpůsobení služby těmto potřebám
 • postupné seznamování s konceptem Biografické péče o seniory a prvotní kroky spojené s implementací tohoto modelu péče do praxe
Rozvojové dlouhodobé cíle sociální služby do roku 2028:
 • propagace služby, snaha o naplnění kapacity, inovace, nové možnosti oslovování zájemců, uspořádání propagačních akcí
 • úprava zahrady ve spolupráci s MěÚ Chrudim (lavičky, chodníky, údržba zahrady), modernizace a opravy budovy
 • cílené zvyšování odbornosti pracovníků a prohlubování jejich znalostí soustavným vzděláváním, odbornými stážemi
 • postupné seznamování s konceptem Biografické péče o seniory a implementace tohoto modelu péče do praxe DS Pohoda

Službu lze odmítnout pouze:

(v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

 • neposkytujeme-li službu, o kterou osoba žádá
 • není-li poskytování služby možné z kapacitních důvodů
 • pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla v době kratší 6 měsíců před podáním nové žádosti vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby, z důvodu porušování povinnosti vyplývajících ze „Smlouvy“

Principy poskytované služby:

 • vzájemná dohoda = založena na partnerství, každý klient je rovnocenný partner
 • osobnost jedince = plně respektujeme individualitu klienta
 • svobodné rozhodování klienta = možnost volby a nezávislost
 • respektování lidské důstojnosti, soukromí a svobodné volby klienta
 • bezpečí, diskrétnost
 • flexibilita
 • empatie
 • obyčejná lidská vlídnost
 • profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků
 • týmová spolupráce, sdílení společných hodnot
 • podpora k soběstačnosti
 • respektování práva na přiměřené riziko
 • rovný přístup ke všem klientům
 • nestrannost k rodinným vztahům klienta

Postup při jednání se zájemcem o službu

 • sociální pracovník eventuálně koordinátor denního stacionáře provede pohovor se zájemcem nebo jeho zákonným zástupcem o přijetí do denního stacionáře, seznámí je s pravidly a provozem stacionáře
 • v případě zájmu je provedeno sociální šetření a sepsána „Žádost o poskytování ambulantní služby“, jsou zjišťovány důvody, osobní cíle a je sestaven individuální plán služby
 • je vypracována „Smlouva o poskytování ambulantní služby“, jejíž součástí jsou přílohy s vnitřními pravidly poskytované služby, s úhradami a výčtem úkonů včetně fakultativních a s pravidly přijímání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

  Plán aktivit stacionářů na 3. čtvrtletí 2024

Denní stacionář Pohoda

Koordinátor služby: Mgr. Šárka Marková

Městský park 828 (budova bývalých jeslí)
537 01 Chrudim IV
provozní doba: 6:30 až 15:30 hodin

Strojařů 1141 (budova domu s pečovatelskou službou)
537 01 Chrudim IV
provozní doba: 6:30 až 15:30 hodin

Po domluvě je možné poskytovat službu i v delším časovém rozsahu maximálně do 17 hodin

tel.: 733 145 527, 469 622 032 (koordinátor)
e-mail: sarka.markova@socialni-sluzby.cz (koordinátor)

tel.: 733 145 544, 469 622 032 (Pohoda, Městský park 828)
e-mail: pohoda@socialni-sluzby.cz

tel.: 737 826 751 (Pohoda, Strojařů 1141)
e-mail: pohoda@socialni-sluzby.cz

 

Úhrady za činnosti platné od 1. 3. 2024

 

Základní činnosti

stanovené dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Denní úhrada

Obsah činností jednotlivých balíčků služeb

Hodinová sazba
Balíček A: 1, 3, 4, 6, 10, 12 50,- Kč/hod
Balíček B: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 60,- Kč/hod
Balíček C: 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 65,- Kč/hod
Balíček D: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 70,- Kč/hod
   

Rozpis poskytovaných činností:

 
Základní činnosti
Stanovené dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů   

 1. dohled a podpora při výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech (slovní podpora při aktivizaci, klient si sám připraví pomůcky, se slovní podporou zvládá činnosti, které se v rámci aktivizačního programu provádějí.), sociálně terapeutických činnostech (trénování paměti, využívání prvků reminiscenční terapie, společenské, kulturní a sportovní akce, divadla, výstavy, besedy, exkurze, sledování spol. dění, zpráv),
 2. pomoc při výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech (vedení klienta při všech činnostech, vedení ruky, individuální přístup), sociálně terapeutických činnostech (společenské, kulturní a sportovní akce, divadla, výstavy, besedy, exkurze, sledování spol. dění, zpráv),
 3. poskytnutí stravy,
 4. dohled a podpora při nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (slovní podpora při činnostech),
 5. pomoc při nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (vedení klienta při nácviku dovedností),
 6. dohled a podpora při orientaci v neznámém prostředí nebo vnitřním prostoru denního stacionáře (pomoc při vycházce, pomoc při chůzi ze schodů apod.),
 7. pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru Denního stacionáře nebo neznámém prostředí (vedení klienta po DS, stálé opakování kde jsou uložené pomůcky, kde je WC apod. vedení klienta mimo prostory DS nebo vezení na invalidním vozíku),
 8. dohled a částečná podpora při obouvání, oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek (slovní podpora při orientaci v šatně, při správném výběru oblečení dle počasí, pomoc se zapínám zipu, zavázáním tkaniček),
 9. pomoc při oblékání, svlékání (oblečení bundy, bot, svetru apod.),
 10. dohled a podpora při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování),
 11. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, zajištění aktivit podporujících sociální začlenění,
 12. dohled a podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů, obstarávání osobních záležitostí (podpora při komunikaci vedoucí k uplatňování práv
  a oprávněných zájmů, podpora při telefonování v zájmu klienta),
 13. pomoc při uplatňováním práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (vyřizování oprávněných zájmů, práv a obstarávání záležitostí s klientem např. nekomunikující klient),
 14. dohled a podpora při úkonech osobní hygieny (slovní podpora při sprchování, mytí rukou, úst),
 15. pomoc při úkonech osobní hygieny (pomoc při sprchování, mytí hlavy, česání, mytí rukou),
 16. dohled a podpora při použití WC (doprovod k WC, lehká dopomoc, připomenutí použití WC),
 17. pomoc při použití WC (posazení na WC, pomoc s očistou, výměna inkontinentních pomůcek, hygiena po WC),
 18. podpora při podání jídla a pití (pomoc při krájení jídla, lehká pomoc při podání jídla),
 19. pomoc při podání jídla, úprava stravy (rozmixování), podání pití
 20. dohled a podpora při přesunu na židli, křeslo, odpočinkové lůžko,
 21. přesun na lůžko, invalidní vozík (pomocí zvedacího zařízení, nebo dvou osob)

 

Fakultativní činnosti

 
doprava vozidly CSSP do denního stacionáře (v ceně je zahrnuta cesta ke klientovi, cesta s klientem, čas na přesun klienta k lékaři, na úřad apod.) 130,-Kč/hod
Cesta do kina, divadla apod. – 5 min. – 11 Kč/úkon
Cesta do stacionáře – 15 min. – 32 Kč/úkon
dohled nad požitím léků 12,- Kč/den
 

Cena za stravu

1 oběd (včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy)

115,- Kč/den

Služby, které pro Vás zajistíme zdarma

 • Základní sociální poradenství
 • Vyhledání kontaktů na jiné služby (osobní asistence, agentury podporovaného zaměstnání, terapeutické dílny apod.)
 • Pomoc při vyplňování formulářů (žádost o příspěvek na péči, žádost o zvýšení příspěvku na péči, vydání průkazu ZTP, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku)
 • Zapojování zdrojů pomoci (rodina, známí, sociální pracovníci města)
 • Pomoc při zajištění kompenzačních pomůcek a zdravotnických služeb
 • Sociální šetření v přirozeném prostředí zájemce dle jeho časových možností
 • Zprostředkování besed, odborných přednášek a účast na těchto aktivitách