„Domy s pečovatelskou službou“ jsou domy s byty zvláštního určení. Provoz domů je zajištěn tak, že je zachována důstojnost člověka, je respektováno jeho soukromí s tím, že pomoc je dostupná 24 hodin denně.

Žádost o přidělení bytu získáte v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici nebo v sekci Ke stažení na našich webových stránkách.

Bližší informace u sociální pracovnice na telefonu 733 145 524.

Pečovatelská služba

Základní podmínky pro přijetí občana do Domů s pečovatelskou službou

 • občan města Chrudim
 • občan jiné obce, jehož osoba nebo osoby blízké jsou občany města Chrudim, a to pouze za předpokladu, že kapacita nebude využita občany města Chrudim
 • potřeba úkonů pečovatelské služby nebo domácí zdravotní a ošetřovatelské péče
 • při rozhodování o umístění nelze přihlížet k době podání žádosti, vždy bude upřednostněn žadatel podle aktuálního zdravotního stavu a míry své soběstačnosti

Pravidla pro přidělení a užívání bytů zvláštního určení v Domech s pečovatelskou službou

Domy s pečovatelskou službou jsou
 • jsou domy s byty zvláštního určení (vyhl. č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vystavěné pro bydlení občanů, kteří dosáhli důchodového věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a zdravotně postižených občanů, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření druhou osobou nebo další osobní péči
 • jsou majetkem města Chrudim. Jejich využíváním se racionalizuje poskytování pečovatelské služby soustředěním jejích klientů a současně se řeší nevyhovující bydlení vzhledem k věku, zdravotnímu a sociálnímu stavu
 • město Chrudim je smlouvou o výpůjčce přenechává do bezplatného užívání Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim pro zajištění a poskytování sociálních služeb
 • žádost o přidělení bytu v DPS podává žadatel na Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim, které žádosti zároveň eviduje. Žádost je písemná, obsahuje osobní údaje, důvody žádosti, vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu a zhodnocení indikace i kontraindikace jeho bydlení v DPS
 • po podání žádosti je provedeno sociální šetření v místě trvalého bydliště občana, při kterém je zjištěna aktuální potřebnost péče a její následná důležitost pro kvalitu života žadatele
 • o umístění rozhoduje vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Chrudim a ředitel Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim, a to po zjištění veškerých podkladů potřebných pro umístění
 • jestliže nedojde k umístění v časovém období delším než 1 rok, sociální pracovnice Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim prověří, zda se nezměnily podmínky na straně žadatele a zda žadatel trvá na své žádosti
 • jestliže se zdravotní stav nájemce bytu v DPS zhorší tak, že nebude splňovat podmínky pro užívání bytů v DPS, musí se na celodenní péči podílet i rodinní příslušníci nebo podá žádost o umístění do Domova pro seniory, které bude plně odpovídat jeho potřebám a zdravotnímu stavu
 • v DPS nejde ani výjimečně ubytovat občany trvale ležící, neschopné sebeobsluhy při vyměšování, postižené psychózami a jinými psychickými poruchami, kteří potřebují dohled a pod jejich vlivem by byl narušován život v DPS (jako jsou rysy psychopatie s rysy nesnášenlivosti a asociálním jednáním, alkoholismus a jiné toxikománie), občany trpící infekční a parazitální chorobou, tuberkulózou a bacilonosiče
 • v DPS nelze zásadně ubytovat občany schopné žít bez cizí pomoci v dosavadním prostředí
 • DPS neslouží k řešení bytových problémů občanů
 • DPS není zařízením pobytového typu např. Domem pro seniory, kteří vyžadují celodenní péči

Kritéria naléhavosti přijetí přijetí občana do „Domů s pečovatelskou službou“:

 


Posuzují se kritéria z hlediska potřebnosti poskytování pečovatelské služby. Dle naléhavosti jsou kritéria rozdělena do tří skupin:

  • 1. skupina – nejvyšší naléhavost
  • 2. skupina – střední naléhavost
  • 3. skupina – naléhavost

Posouzení probíhá na základě potřebnosti poskytování pečovatelské služby a její následné důležitosti pro kvalitu života občana.
Uvedená služba odpovídá zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Jsou hodnoceny tyto úkony:

   • pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu
   • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
   • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
   • zajištění chodu domácnosti
   • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
   • pravidelný denní dohled v době od 7,00 – 19,00 hodin
   • nutný dohled a kontrola v nočních hodinách (občan je schopen si přivolat pomoc signalizačním zařízením)
    • 1. skupina – do této skupiny jsou zařazení občané, kterým je poskytována péče v pěti uvedených bodech
    • 2. skupina – do této skupiny jsou zařazeni občané, kterým je poskytována péče ve čtyřech uvedených bodech
    • 3. skupina – do této skupiny jsou zařazeni občané, kterým je poskytována péče ve třech uvedených bodech

Ke zdravotní naléhavosti se vyjadřuje praktický eventuálně odborný lékař občana, o jehož umístění se jedná.
Sociální naléhavost se posuzuje při sociálním šetření v těchto bodech:

   • špatná dostupnost bytu (bariéry…)
   • nevhodné sociální zázemí
   • osamělost
   • nedobré soužití v rodině (problémy rodinného systému….)
   • domácí násilí
   • průkaz TP, ZTP, ZTP/P

Při sociálním šetření se též přihlíží ke skutečnosti, zda se občan snaží svoji situaci řešit v rámci rodiny.

Tato pravidla byla schválena Radou města Chrudim dne 13. 4. 2011, platí od 1. 5. 2011.