„Domy s pečovatelskou službou“ (dále jen DPS) jsou domy s byty zvláštního určení. Jedná se o samostatné bytové jednotky, kde je respektováno soukromí osob s tím, že je pomoc dostupná 24 hodin denně. Domy s pečovatelskou službou jsou součástí běžné zástavby, což umožňuje obyvatelům DPS udržovat jak rodinné vazby, tak i síť sociálních kontaktů vázaných na místní společenství.

Žádost o přidělení bytu získáte v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici nebo v sekci Ke stažení na našich webových stránkách.

Bližší informace u sociálních pracovníků na telefonu 730 591 178.

Pečovatelská služba

Základní podmínky pro přijetí občana do Domů s pečovatelskou službou

 • občan města Chrudim a územních částí (Markovice, Medlešice, Topol, Vestec a Vlčnov)
 • občan jiné obce, jehož osoba nebo osoby blízké jsou občany města Chrudim (příbuzenský vztah) a to pouze za předpokladu, že kapacita nebude využita občany města Chrudim
 • potřeba základních činností v rámci úkonů pečovatelské služby nebo domácí zdravotní a ošetřovatelské péče
 • při rozhodování o přidělení bytu v DPS nelze přihlížet k době podání žádosti, vždy bude upřednostněn žadatel, který se nachází v nepříznivé sociální situaci

Pravidla pro přidělení a užívání bytů zvláštního určení v Domech s pečovatelskou službou

Domy s pečovatelskou službou jsou
 • jsou domy s byty zvláštního určení (dle ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku) určené pro bydlení občanů, kteří dosáhli důchodového věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a zdravotně postižených občanů, jejichž stav nevyžaduje komplexní ústavní péči, avšak pro zajištění některých úkonů v péči o svou osobu či domácnost potřebují z důvodu snížení soběstačnosti, pomoc či podporu jiné osoby (pečovatelské služby)
 • jsou majetkem města Chrudim. V bytech zvláštního určení je občanům poskytována pečovatelská služba, která jim zajistí pomoc a podporu prostřednictvím terénní a ambulantní služby, s cílem podpořit klienta v zachování dosavadního způsobu života v jeho přirozeném (domácím) prostředí
 • město Chrudim je smlouvou o výpůjčce přenechává do bezplatného užívání Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim pro zajištění a poskytování sociálních a zdravotních služeb
 • žádost o přidělení bytu v DPS podává žadatel v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim, které žádosti zároveň eviduje. Žádost je písemná, obsahuje osobní údaje, důvody žádosti, kontaktní osobu a doporučení lékaře
 • po podání žádosti je provedeno sociální šetření, které probíhá zpravidla v domácnosti žadatele, v jiném přirozeném sociálním prostředí, v případě potřeby ve zdravotnickém nebo jiném zařízení. Při sociálním šetření se zjišťuje nepříznivá sociální situace a potřebnost úkonů pečovatelské služby
 • o přidělení bytu rozhoduje vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Chrudim na základě doporučení ředitelky Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim, a to po prostudování veškerých podkladů
 • jestliže nedojde k přidělení bytu v časovém období delším než 1 rok, sociální pracovnice Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim telefonicky ověří, zda se nezměnily podmínky na straně žadatele a zda žadatel trvá na své žádosti
 • jestliže se sníží soběstačnost nájemce bytu v DPS tak, že vyžaduje celodenní péči, musí se na ní podílet jeho rodinní příslušníci. Při trvalé ztrátě soběstačnosti musí řešit situaci žádostí v zařízení sociálních služeb, které odpovídá jeho potřebám
 • nelze přidělit byt v DPS občanovi s trvalým úbytkem kognitivních schopností, s psychózami a jinými psychickými poruchami, kteří potřebují dohled a pod vlivem onemocnění by byl narušován život v DPS (jako jsou rysy psychopatie, s rysy nesnášenlivosti a asociálním jednáním, alkoholismus a jiné toxikománie). V případě, že občan navštěvuje odborného lékaře (psychiatra, psychologa), vždy bude vyžadováno odborné vyjádření
 • nelze přidělit byt v DPS zásadně občanovi, který je schopen žít bez cizí pomoci v dosavadním prostředí
 • DPS neslouží k řešení bytových problémů občanů
 • DPS není zařízením pobytového typu (např. Domovem pro seniory, Domovem se zvláštním režimem), které poskytuje celodenní péči

Kritéria naléhavosti přijetí přijetí občana do „Domů s pečovatelskou službou“:

 


Posuzují se kritéria z hlediska potřebnosti poskytování pečovatelské služby. Dle naléhavosti jsou kritéria rozdělena do tří skupin:

  • 1. skupina – nejvyšší naléhavost
  • 2. skupina – střední naléhavost
  • 3. skupina – naléhavost

Při sociálním šetření se zjišťuje nepříznivá sociální situace a potřebnost úkonů pečovatelské služby, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k potřebnosti poskytování fakultativních úkonů.

Posuzuje se potřebnost poskytování těchto úkonů:

   • pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu
   • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
   • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
   • pomoc při zajištění chodu domácnosti
   • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
   • dohled nad dospělým občanem
    • 1. skupina – do této skupiny jsou zařazení občané, kterým je poskytována péče v pěti uvedených bodech
    • 2. skupina – do této skupiny jsou zařazeni občané, kterým je poskytována péče ve čtyřech uvedených bodech
    • 3. skupina – do této skupiny jsou zařazeni občané, kterým je poskytována péče ve třech uvedených bodech

Ke zdravotní naléhavosti se vyjadřuje praktický eventuálně odborný lékař občana, o jehož přidělení bytu se jedná.
Sociální naléhavost se posuzuje při sociálním šetření v těchto bodech:

   • špatná dostupnost bytu (bariéry…)
   • nevhodné sociální zázemí
   • osamělost
   • nedobré soužití v rodině
   • domácí násilí

Tato pravidla byla schválena Radou města Chrudim dne 26. 4. 2021, platí od 1. 5. 2021.