Klientka stacionáře Pohoda – paní Marie

 1. Představení výchozí situace
  Paní Marie je klientkou Denního stacionáře Pohoda necelý rok. O službu zažádala společně s rodinou, protože potřebovala (jako většina seniorů v podobné situaci) zajistit péči a podporu v době, kdy ji nemůže zajistit rodina. U paní Marie se začala projevovat mírná ztráta kognitivních funkcí, ze strany rodiny vznikly obavy o bezpečnost paní Marie ve městě, v dopravě, v domácnosti, aby nebyla vystavena jakémukoliv nebezpečí v době, kdy s ní rodina nemůže být a zajistit péči.
 2. Začátky v Denním stacionáři Pohoda
  Když paní Marie začala navštěvovat denní stacionář, měla obavy, jak bude zvládat životní změnu, kdy nebude moci být doma a dělat činnosti, na které byla zvyklá. Po prvním týdnu ve stacionáři již bylo patrné, že se zde bude paní Marie cítit velmi dobře, rychle si zde zvykla, je velice hovorná, pozitivní, komunikativní a dá se říci až dominantní.
 3. Dnešní situace
  Ve stacionáři využívá paní Marie všechny nabízené aktivity, sama si připravuje odpolední čtení pohádkové knihy, má ráda hudební aktivity, zpívání, trénování paměti. Zúčastňuje se kulturních i společenských aktivit (například výstavy, kina, divadla, přednášky,…), ráda chodí na procházky s ostatními klienty a pracovníky, především do parku. Dle jejích slov ji těší, že se v denním stacionáři nehovoří o nemocech a trápeních, ale o jiných a zajímavých tématech.
 4. Závěr

  Díky službě denního stacionáře není paní Marie sociálně izolovaná. Má možnost setkávat se s vrstevníky a aktivně trávit volný čas. Všechny aktivity přispívají k udržení její fyzické, duševní a psychické kondice.

Týdenní plán aktivit v obrázcích a piktogramech

Dalším příkladem dobré praxe v DS Jitřenka je obrázkový a piktogramový týdenní plán aktivit. Vzhledem k tomu, že  DS Jitřenka navštěvují i lidé, kteří nerozumí mluvenému ani psanému slovu jsme se rozhodli, vytvořit pro tyto klienty týdenní plán aktivit v piktogramech a obrázcích.

Nyní si mohou vždy v pondělí ráno společně plán vytvořit, a nechybí zde ani informace o počasí. Plán aktivit je na 5 nástěnkách, které jsou vhodně barevně rozlišeny pro lepší orientaci.

Nyní už všichni klienti vědí, na co se mohou daný den těšit.

Klientka stacionáře Jitřenka – slečna Lenka

 1. Představení výchozí situace
  Slečna Lenka je klientkou Denního stacionáře Jitřenka již 22 let, žije pouze s matkou v nájemním bytě. Má jednu sestru, která žije samostatně a má už vlastní rodinu. Otec klientky zemřel. Před svou smrtí se staral o celou rodinu. Lenka chodila do školy, ale během školní docházky si zcela neosvojila trivium, uměla se podepsat a znala některá písmena. Lenka přišla do stacionáře na doporučení dětské psycholožky, protože potřebovala podporu při zvládání úkonů běžného života, při výchovných a vzdělávacích činnostech. Na začátku fungování denního stacionáře docházela do Jitřenky speciální pedagožka, která se mladším klientům, i Lence, věnovala.
 2. Začátky v Denním stacionáři Jitřenka
  Když začala Lenka navštěvovat denní stacionář, bylo třeba rozvíjet praktické dovednosti a péči o svou osobu. Probíhaly vzdělávací aktivity, během kterých se Lenka učila zvládat běžné každodenní úkony. Spolu s pracovníky také opakovala psaní, počítání, zúčastňovala se všech aktivit a aktivizačních činností. Na počátku byla spolupráce s rodinou Lenky dobrá, ale během Lenčina dospívání zemřel otec a matka zůstala na péči sama, postupně přestala své povinnosti i finanční záležitosti zvládat. Opatrovníkem Lenky se tak musela stát sociální pracovnice městského úřadu (MěÚ). Od této doby se situace značně zlepšila a Lenka již nemusí mít obavy o zajištění svých každodenních potřeb. Cítí se více jistá, má lepší náladu a je více motivovaná.
 3. Dnešní situace
  Ve stacionáři se Lenka naučila zvládat každodenní péči o svou osobu, orientuje se v běžném životě. Zařizuje si některé své záležitosti sama, nebo s podporou pracovníků (nákupy) či sociální pracovnice MěÚ (lékaři, vyřizování dokladů, finance, nákup potřeb domů apod.). Lenka stále s pracovníky nacvičuje psaní, čtení, počítání, aby i nadále docházelo ke zvyšování samostatnosti, větší sebejistotě, a aby v budoucnu měla možnost bydlet samostatně jen s menší mírou podpory.
 4. Závěr 

  Slečna Lenka má díky pravidelným návštěvám denního stacionáře možnost trávit smysluplně svůj čas mezi kamarády, nebýt izolována doma. Má možnost učit se novým dovednostem a procvičovat ty stávající. Velmi pozitivním přínosem je také to, že má Lenka možnost vidět pozitivní vzory ve svém životě, ať už mezi pracovníky, tak při kontaktu se svou opatrovnicí.

  Autorka: Mgr. Šárka Marková, Koordinátorka Denních stacionářů

Obrázkový jídelní lístek

Denní stacionář Jitřenka navštěvují lidé s mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 11 do 40 let věku. V současné době do denního stacionáře dochází 11 klientů. Klienti mají různé druhy a stupně zdravotního postižení. Více než polovina klientů nerozumí mluvenému ani psanému slovu. Proto jsme se rozhodli, vytvořit pro tyto klienty obrázkový jídelní lístek. Vytvoření obrázkového jídelního lístku předcházelo postupné fotografování různých druhů jídel, zakoupení vhodné nástěnky a výběr vhodného umístění obrázkového jídelního lístku.
Již při výběru jídla na další týden mají tito klienti možnost výběru dle obrázku, po sestavení týdenního jídelníčku si mohou sami klienti na nástěnku sestavit obrázkový jídelní lístek na následující týden. Každý den se klienti chodí dívat, na jaký oběd se mohou těšit.
Do budoucna plánujeme vytvořit o obrázkové podobě plán činností, na jehož sestavování se také aktivně podílejí klienti denního stacionáře.


Snahou pečovatelské služby je vytvořit důstojné podmínky v poskytování profesionální péče v přirozeném prostředí klientů. Velmi důležitá je nejen práce se samotným klientem, ale také i spolupráce s rodinou. Jsme schopni respektovat přání klienta dožít ve svém přirozeném prostředí a doprovázet ho do úplného konce jeho života. Ve spolupráci s pečovatelkami, které klienta pravidelně polohují a poskytují komplexní péči, sester z DOZP Kirké a také ve spolupráci s lékaři. Těmto lidem patří velké poděkování za lidský přístup a péči, která byla klientovi poskytována. Nyní Vám uvedeme příklady z praxe.

Paní N.

V roce 2013 se na nás obrátila rodina paní N. se žádostí o pomoc při řešení nepříznivé sociální situace jejich příbuzné. Paní N. po návratu z hospitalizace do domácího prostředí potřebovala zajistit pravidelnou stravu, aby mohla dodržovat léčebný režim. Paní N. žila v rodinném domě s rodinou dcery, která byla a stále je připravena poskytovat veškerou potřebnou péči, pomoc a podporu.

V roce 2014 došlo u paní N. ke zhoršení zdravotního stavu, po návratu z nemocnice se na nás obrátila rodina paní N. se žádostí o radu, jak uspořádat prostory v místnosti, kterou paní N. obývá, tak aby byla zajištěna bezpečná péče jak pro paní N., tak pro pečující. S rodinou byly v kontaktu pracovnice Domácí zdravotní péče „Kirké“ a pečovatelské služby. Poskytly rodině informace, které vyplývají z jejich odbornosti a zkušeností z praxe.

Rodina žádala o zajištění péče v době, kdy jsou rodinní příslušníci v zaměstnání a ve škole. Došlo tedy k rozšíření úkonů pečovatelské služby na základě vyhodnocení potřeb paní N., tak aby došlo k jejich úplnému pokrytí ve střídavé péči s rodinou paní N.

Po vzájemné konzultaci rodiny a pečovatelek a zdravotních sester zajistila rodina polohovací lůžko a další pomůcky potřebné pro člověka závislého na komplexní péči. Dále byly rodině předány informace o polohování, předcházení dekubitům, pitném režimu, způsobu stravování a další potřebné péči.

S klientkou pečovatelky komunikovaly, přestože klientka odpovídala pouze neverbálním způsobem komunikace. Dávala najevo, své libé pocity, že se cítí dobře např. rozzářeným výrazem obličeje a úsměvem.

V průběhu poskytování péče paní N. rodina velmi dobře spolupracovala, docházelo ke konzultacím, průběžné úpravě prostředí tak, aby paní N. mohla zůstat ve svém domácím prostředí. Nastavovala se péče způsobem, který umožnil členům rodiny být nadále ekonomicky aktivními a přitom, aby jejich příbuzná mohla při zajištění péče pečovatelskou službou zůstat ve svém přirozeném prostředí. Péče rodiny a pečovatelské služby na sebe navazovala a probíhala ve vzájemném souladu. Paní N. tak mohla závěr života prožít důstojně mezi svými blízkými díky především dokonalé koordinaci péče o její osobu.

Autorka: Mgr. Alice Kuklová, koordinátorka PS

Paní F.

Klientka se nastěhovala v roce 2012 do Domu s pečovatelskou službou a velice dobře si zvykla na nové spolubydlící. Přistěhovala se z rodinného domku, kde už nemohla být sama z důvodu stále se zhoršující mobility, sluchu a pocitu samoty. Rodina žila v Praze a nemohla obstarávat péči o paní F., a proto se rozhodla požádat o přidělení bytu do Domů s pečovatelskou službou v Chrudimi. Na rodinný dům vždy ráda vzpomínala, jak se starala o zahradu a květiny, a jak jí navštěvovala celá rodina. Paní měla aktivní život, ráda jezdila na výlety a do lázní. V době svého produktivního věku prodávala v obuvi, kde byla povýšena na vedoucí prodejny.

Od r. 2014 se klientky zdravotní stav zhoršil. Paní F. měla zhoršený sluch a pohybové problémy, které jí omezovaly v běžných činnostech dne. Při chůzi používala chodítko a potřebovala zajistit doprovod pečovatelky při chůzi. Pečovatelky klientce pomáhaly s péčí o její osobu a také s péčí o domácnost.

Od r. 2016 se klientce prudce zhoršil zdravotní stav a byla upoutána po dobu devíti měsíců na lůžko. Paní pečovatelky podávaly a upravovaly stravu tak, aby ji byla vzhledem ke svému stavu schopna přijmout. Sledovaly také pitný režim. Probíhalo pravidelné polohování, z důvodu prevence vzniku proleženin. Klientku navštěvovaly sestry z domácí zdravotní péče Kirké, zdravotní stav klientky konzultovaly s její praktickou lékařkou.

V době zhoršení zdravotního stavu paní F, musela být paní F. krátkodobě hospitalizována v Chrudimské nemocnici. Díky profesionalitě a lidskému přístupu pracovníků Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim nemusela být paní F. po stabilizaci svého zdravotního stavu přemístěna do Léčebny dlouhodobě nemocných a mohla se vrátit do svého bytu, v kterém ji bylo dobře a mohla svůj život dožít v důvěrně známém prostředí a mezi lidmi, které měla ráda.

Po čtyřech letech života v Domě s pečovatelskou službou a z toho devíti měsících komplexní péče zemřela paní F. ve svých devadesáti letech v prostředí svého domova, obklopena pečovatelkami a rodinou – lidmi, které znala a měla je ráda. Nezemřela osamocená!

Autorka: Bc. Lucie Horáková, sociální pracovnice

Klient B.P.

Před nějakou dobou jsme do naší péče přijmuly klienta B.P. ve věku 75 let. Klient byl ležící, po operaci páteře, a po pobytu v rehabilitační léčebně si dovezl i proleženinu v hýžďové krajině. Na žádost obvodního lékaře jsme měly zahojit proleženinu a následně provádět rehabilitaci. Defekt se během dvou měsíců podařilo zahojit a naše péče si již mohla plně zaměřit na rehabilitaci. Nejdříve cvičení probíhalo na lůžku v leže, následně v sedě, se zaměřením na protahování svalů. Postupně jsme přidávaly cviky posilovací a využívaly jsme overball, cvičící gumu a pak i čtyřbodové chodítko na nácvik stoje. Následně za pomoci vysokého chodítka jsme nacvičili chůzi po místnosti, celém bytě a nakonec i po balkóně, kde jsme využili zábradlí a trénovali chůzi bez chodítka.

Klient byl velmi aktivní a měl jeden jediný cíl. Jet do Řecka a projít se po pláži. Po ukončení péče nám v době prázdnin přišel do naší kanceláře pohled z Řecka. Byly jsme mile překvapeny. Klient za obrovské podpory manželky (zajistila bezbariérový hotel, plošinu do letadla, atd.), ale i naší práci a motivaci, si mohl splnit své přání a strávit dovolenou u moře. S rodinou i s tímto klientem jsme nadále v kontaktu, a i když se jeho zdravotní stav postupem času zkomplikoval, myslíme si, že on na nás a my na něj nikdy nezapomeneme.

Manželé N. z Chrudimi se obrátili na naši organizaci se žádostí o radu a pomoc při péči o maminku paní N., která bude propuštěna po hospitalizaci v nemocnici do domácí péče. Manželé N. nemají žádné zkušenosti s péčí o imobilního člověka. Veškerou péči chtějí poskytovat vlastními silami. Maminka paní N. je v současné době po úrazu imobilní, péče bude probíhat na lůžku.

Vedoucí DOZP Kirké a koordinátorka pečovatelské služby navštívily manžele N. v jejich domácnosti. Manželé N. podali konkrétní informace o stavu paní a ukázali místo, kde bude péče probíhat. Pracovnice naší organizace doporučily uspořádání místnosti tak, aby zde mohlo být umístěno polohovací lůžko, které si manželé zapůjčí v půjčovně kompenzačních pomůcek naší organizace. Polohovací lůžko bude nezbytné pro kvalitní péči jak z pohledu maminky paní N., tak z pohledu pečujících osob.

Dále pracovnice prodiskutovaly s manžely N. různé možnosti využívání kompenzačních pomůcek, vysvětlily principy polohování na lůžku, zdůraznily důležitost kvalitní péče o pokožku jako prevenci vzniku dekubitů, vysvětlily postup pomoci při osobní hygieně na lůžku. Předány byly také informace o sociálních dávkách pro občany, kteří vyžadují péči druhé fyzické osoby.

Pracovnicemi byla manželům nabídnuta možnost zapůjčení tištěných materiálů a DVD s názornými ukázkami péče o ležícího člověka. Manželé N. využili tuto nabídku a také si přišli vyzkoušet na dům s pečovatelskou službou Obce Ležáků 215 manipulaci s polohovacím lůžkem a pracovnice naší organizace také názorně předvedly základní manipulaci s imobilním člověkem na lůžku.

Proběhla také diskuse k problematice denního rozvrhu tak, aby byla zabezpečena péče a zároveň, aby měly pečující osoby také čas na své zájmy a aktivity. Manželé N. jsou velmi aktivní a zúčastňují se společenských akcí.

Pracovnice předaly kontakty a domluvily se s manžely N., že v případě potřeby se na nás mohou kdykoli obrátit. Byly představeny jednotlivé služby, které naše organizace poskytuje.

Manželé N. rady a podporu dobře přijímali, byli aktivní. Obdrželi rady a informace, které potřebují, aby mohli poskytovat kvalitní péči mamince paní N.

Autorky příspěvku: Lada Daňková, Alice Kuklová

V roce 2018 jsme panu J. poskytovaly domácí zdravotní a  ošetřovatelskou péči (DZOP). Klient měl defekty na dolních končetinách. Sestřičky pravidelně prováděly převazy dolních končetin a přikládaly elastické bandáže. Defekty se postupně zhojily, a proto byla péče ukončena.

Na konci června 2019 nás kontaktovala dcera klienta s tím, že tatínek má opět defekty, a zda by bylo možné znovu pravidelně docházet na převazy. Vzhledem k tomu, že jsme ke klientovi již chodily a věděly jsme, že s potvrzením poukazu na péči, který vystavuje praktický lékař (toho času na dovolené), nebude žádný problém, s dcerou jsme se domluvily na návštěvě v bytě klienta. Při příchodu ke klientovi bylo ovšem zjištěno, že převazy již probíhají dle ordinace lékaře z ambulance pro léčbu ran a jsou poskytovány jinou agenturou domácí péče. Z tohoto důvodu naše péče nebyla možná, protože poskytnuté a vykázané výkony pojišťovna proplatí pouze jedné organizaci. Dcera i klient si ovšem přáli, abychom tuto péči poskytovaly my, jelikož nebyli spokojeni s poskytováním převazů od stávající agentury. Podle zpráv lékařů z ambulance pro léčbu bolesti ani oni nebyli spokojeni se současným způsobem převazů. Rodině bylo doporučeno kontaktovat praktického lékaře a domluvit si s ním změnu poskytovatele domácí péče. Rodina tak učinila a od měsíce srpna opět mohly poskytovat péči naše sestřičky.

Převazy provádíme každý den, dle ordinace lékařů z ambulance pro léčbu ran, kam klient dál dochází na pravidelné kontroly. Dle zpráv, které jsou klientovi vždy z ambulance vystaveny, se defekty výrazně zlepšily. Lékaři děkují za spolupráci a bezchybné provádění převazů ze strany DZOP, které by mělo vést k úplnému zhojení defektů.

Autorka příspěvku: Lada Daňková