1. Představení výchozí situace
  Paní Eleonora je klientkou DS Pohoda již 9 let. Pochází ze Slovenska a v roce 2006 se po zhoršení zdravotního stavu, přestěhovala k dceři do Chrudimě. Službu v Denním stacionáři začala využívat v roce 2007, aby měla zajištěnou péči a potřebnou podporu v době, kdy rodina péči zajistit nemohla. Od roku 2008 bydlí v DPS a službu ve stacionáři využívá 5 dnů v týdnu.
 2. Začátky v Denním stacionáři Pohoda
  Když paní Eleonora začala navštěvovat DS, téměř verbálně nekomunikovala a potřebovala pomoc při orientaci v prostoru uvnitř i venku, pomoc s trénováním paměti a také být ve společnosti vrstevníků. S klientkou pravidelně začal pracovat aktivizační a klíčový pracovník. Prováděl se trénink krátkodobé a dlouhodobé paměti, který byl zpočátku obtížný kvůli jazykové komunikační bariéře. Individuálně nebo skupinově se procvičovala komunikace. Klientka využívala k udržení fyzické kondice pohybová cvičení s rehabilitačními pomůckami. Byl jí zprostředkován kontakt se společenským prostředím a vytvořila si nové sociální kontakty. Klientka využila naší podpory i při jednání s úřady. Postupně začala používat větší slovní zásobu, zlepšila se v komunikaci a při vyjádření svých potřeb. S podporou začala vypracovávat jednoduchá písemná cvičení paměti. Začala se lépe orientovat v prostoru.
 3. Dnešní situace
  Ve stacionáři dnes paní Eleonora využívá téměř všechny nabízené aktivity. Samostatně pracuje při trénování paměti – ráda luští osmisměrky, využívá jednoduché aplikace na PC a IPADu. Komunikuje na velmi dobré úrovni. Sama ráda vyšívá, plete, omalovává různé relaxační motivy, pracuje s přírodninami, zapojuje se do přednášek a besed. Účastní se výletů, vycházek do města a okolí. Samostatně se pohybuje a orientuje uvnitř stacionáře, ale i ve venkovním prostředí.
 4. Závěr
  Paní Eleonora tráví smysluplně čas ve společnosti vrstevníků. Stálý sociální kontakt a nabízené aktivity v DS Pohoda, přispívají k udržení její fyzické, duševní a psychické kondice. Dle slov klientky, by si chtěla tyto získané dovednosti, znalosti i návyky udržet a nadále rozvíjet.

Týdenní plán aktivit v obrázcích a piktogramech

Dalším příkladem dobré praxe v DS Jitřenka je obrázkový a piktogramový týdenní plán aktivit. Vzhledem k tomu, že  DS Jitřenka navštěvují i lidé, kteří nerozumí mluvenému ani psanému slovu jsme se rozhodli, vytvořit pro tyto klienty týdenní plán aktivit v piktogramech a obrázcích.

Nyní si mohou vždy v pondělí ráno společně plán vytvořit, a nechybí zde ani informace o počasí. Plán aktivit je na 5 nástěnkách, které jsou vhodně barevně rozlišeny pro lepší orientaci.

Nyní už všichni klienti vědí, na co se mohou daný den těšit.

Klient stacionáře Jitřenka – pan Josef

 1. Představení výchozí situace
  Pan Josef je klientem DS Jitřenka již 20 let. Má bratra, který se narodil předčasně a bohužel u něj diagnostikovali těžké mentální a kombinované postižení. U Josefa se stejná diagnóza potvrdila později také. Josef žil do svých 12 let doma s matkou, bratrem a otcem. Nenavštěvoval nikdy žádné předškolní ani školní zařízení. Otec chodil do práce a matka zůstala se svými dvěma postiženými syny v domácnosti. Josef začal navštěvovat Denní stacionář Jitřenka v roce 1996, v době jeho založení.
 2. Začátky v Denním stacionáři Jitřenka
  Když začal Josef navštěvovat denní stacionář, vyvstala spousta nových potřeb a díky péči zdravotních sester a vychovatelů byly zjištěny další důležité skutečnosti. Josef do této doby nenosil brýle, ale v DS zjistili pracovníci, že nejspíš velmi špatně vidí. Jejich dedukce se potvrdila a Josef má velmi silné brýle. Dále zdravotní sestry doporučili rehabilitaci. Pravidelně s Josefem začala pracovat také pedagožka, která docházela do Denního stacionáře z tehdejší zvláštní školy. Josef se postupně naučil některá písmena, podepsat se tiskacím písmem, poznávat barvy, tvary, zvířata. Díky každodenní péči se Josef naučil jíst příborem, obléknout se s malou dopomocí, poprvé si vyzkoušel malovat barvami, pracovat s keramickou hlínou, pohladit psa, jezdit na koni. Velmi rád chodil plavat do plaveckého bazénu.
 3. Dnešní situace
  Ve stacionáři se Josef naučil spoustu věcí, díky kterým není závislý na péči jiné osoby. Dokáže se sám obléknout, najíst, nalít a přinést si pití. Jediné co se bohužel nepodařilo rozvinout ani spolupracujícím odborníkům je řeč. Josef komunikuje svým způsobem. Dokáže si ukázat, posunkem naznačit, gesty pracovníkům denního stacionáře přesně „řekne“ co a jak chce, nebo s čím potřebuje pomoct.
 4. Závěr
  Pan Josef je mladý muž, který má možnost trávit svůj život smysluplně, dělat věci které ho baví a má je rád. Není doma izolovaný od reálného světa. Velmi rád chodí do města, jezdí na výlety. Ve stacionáři má své kamarády a dle slov jeho maminky je to jeho druhá rodina. Autorka: Bc. Markéta Pražanová, DiS. Koordinátorka Denních stacionářů

Obrázkový jídelní lístek

Denní stacionář Jitřenka navštěvují lidé s mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 11 do 40 let věku. V současné době do denního stacionáře dochází 11 klientů. Klienti mají různé druhy a stupně zdravotního postižení. Více než polovina klientů nerozumí mluvenému ani psanému slovu. Proto jsme se rozhodli, vytvořit pro tyto klienty obrázkový jídelní lístek. Vytvoření obrázkového jídelního lístku předcházelo postupné fotografování různých druhů jídel, zakoupení vhodné nástěnky a výběr vhodného umístění obrázkového jídelního lístku.
Již při výběru jídla na další týden mají tito klienti možnost výběru dle obrázku, po sestavení týdenního jídelníčku si mohou sami klienti na nástěnku sestavit obrázkový jídelní lístek na následující týden. Každý den se klienti chodí dívat, na jaký oběd se mohou těšit.
Do budoucna plánujeme vytvořit o obrázkové podobě plán činností, na jehož sestavování se také aktivně podílejí klienti denního stacionáře.


Snahou pečovatelské služby je vytvořit důstojné podmínky v poskytování profesionální péče v přirozeném prostředí klientů. Velmi důležitá je nejen práce se samotným klientem, ale také i spolupráce s rodinou. Jsme schopni respektovat přání klienta dožít ve svém přirozeném prostředí a doprovázet ho do úplného konce jeho života. Ve spolupráci s pečovatelkami, které klienta pravidelně polohují a poskytují komplexní péči, sester z DOZP Kirké a také ve spolupráci s lékaři. Těmto lidem patří velké poděkování za lidský přístup a péči, která byla klientovi poskytována. Nyní Vám uvedeme příklady z praxe.

Paní N.

V roce 2013 se na nás obrátila rodina paní N. se žádostí o pomoc při řešení nepříznivé sociální situace jejich příbuzné. Paní N. po návratu z hospitalizace do domácího prostředí potřebovala zajistit pravidelnou stravu, aby mohla dodržovat léčebný režim. Paní N. žila v rodinném domě s rodinou dcery, která byla a stále je připravena poskytovat veškerou potřebnou péči, pomoc a podporu.

V roce 2014 došlo u paní N. ke zhoršení zdravotního stavu, po návratu z nemocnice se na nás obrátila rodina paní N. se žádostí o radu, jak uspořádat prostory v místnosti, kterou paní N. obývá, tak aby byla zajištěna bezpečná péče jak pro paní N., tak pro pečující. S rodinou byly v kontaktu pracovnice Domácí zdravotní péče „Kirké“ a pečovatelské služby. Poskytly rodině informace, které vyplývají z jejich odbornosti a zkušeností z praxe.

Rodina žádala o zajištění péče v době, kdy jsou rodinní příslušníci v zaměstnání a ve škole. Došlo tedy k rozšíření úkonů pečovatelské služby na základě vyhodnocení potřeb paní N., tak aby došlo k jejich úplnému pokrytí ve střídavé péči s rodinou paní N.

Po vzájemné konzultaci rodiny a pečovatelek a zdravotních sester zajistila rodina polohovací lůžko a další pomůcky potřebné pro člověka závislého na komplexní péči. Dále byly rodině předány informace o polohování, předcházení dekubitům, pitném režimu, způsobu stravování a další potřebné péči.

S klientkou pečovatelky komunikovaly, přestože klientka odpovídala pouze neverbálním způsobem komunikace. Dávala najevo, své libé pocity, že se cítí dobře např. rozzářeným výrazem obličeje a úsměvem.

V průběhu poskytování péče paní N. rodina velmi dobře spolupracovala, docházelo ke konzultacím, průběžné úpravě prostředí tak, aby paní N. mohla zůstat ve svém domácím prostředí. Nastavovala se péče způsobem, který umožnil členům rodiny být nadále ekonomicky aktivními a přitom, aby jejich příbuzná mohla při zajištění péče pečovatelskou službou zůstat ve svém přirozeném prostředí. Péče rodiny a pečovatelské služby na sebe navazovala a probíhala ve vzájemném souladu. Paní N. tak mohla závěr života prožít důstojně mezi svými blízkými díky především dokonalé koordinaci péče o její osobu.

Autorka: Mgr. Alice Kuklová, koordinátorka PS

Paní F.

Klientka se nastěhovala v roce 2012 do Domu s pečovatelskou službou a velice dobře si zvykla na nové spolubydlící. Přistěhovala se z rodinného domku, kde už nemohla být sama z důvodu stále se zhoršující mobility, sluchu a pocitu samoty. Rodina žila v Praze a nemohla obstarávat péči o paní F., a proto se rozhodla požádat o přidělení bytu do Domů s pečovatelskou službou v Chrudimi. Na rodinný dům vždy ráda vzpomínala, jak se starala o zahradu a květiny, a jak jí navštěvovala celá rodina. Paní měla aktivní život, ráda jezdila na výlety a do lázní. V době svého produktivního věku prodávala v obuvi, kde byla povýšena na vedoucí prodejny.

Od r. 2014 se klientky zdravotní stav zhoršil. Paní F. měla zhoršený sluch a pohybové problémy, které jí omezovaly v běžných činnostech dne. Při chůzi používala chodítko a potřebovala zajistit doprovod pečovatelky při chůzi. Pečovatelky klientce pomáhaly s péčí o její osobu a také s péčí o domácnost.

Od r. 2016 se klientce prudce zhoršil zdravotní stav a byla upoutána po dobu devíti měsíců na lůžko. Paní pečovatelky podávaly a upravovaly stravu tak, aby ji byla vzhledem ke svému stavu schopna přijmout. Sledovaly také pitný režim. Probíhalo pravidelné polohování, z důvodu prevence vzniku proleženin. Klientku navštěvovaly sestry z domácí zdravotní péče Kirké, zdravotní stav klientky konzultovaly s její praktickou lékařkou.

V době zhoršení zdravotního stavu paní F, musela být paní F. krátkodobě hospitalizována v Chrudimské nemocnici. Díky profesionalitě a lidskému přístupu pracovníků Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim nemusela být paní F. po stabilizaci svého zdravotního stavu přemístěna do Léčebny dlouhodobě nemocných a mohla se vrátit do svého bytu, v kterém ji bylo dobře a mohla svůj život dožít v důvěrně známém prostředí a mezi lidmi, které měla ráda.

Po čtyřech letech života v Domě s pečovatelskou službou a z toho devíti měsících komplexní péče zemřela paní F. ve svých devadesáti letech v prostředí svého domova, obklopena pečovatelkami a rodinou – lidmi, které znala a měla je ráda. Nezemřela osamocená!

Autorka: Bc. Lucie Horáková, sociální pracovnice

Klient B.P.

Před nějakou dobou jsme do naší péče přijmuly klienta B.P. ve věku 75 let. Klient byl ležící, po operaci páteře, a po pobytu v rehabilitační léčebně si dovezl i proleženinu v hýžďové krajině. Na žádost obvodního lékaře jsme měly zahojit proleženinu a následně provádět rehabilitaci. Defekt se během dvou měsíců podařilo zahojit a naše péče si již mohla plně zaměřit na rehabilitaci. Nejdříve cvičení probíhalo na lůžku v leže, následně v sedě, se zaměřením na protahování svalů. Postupně jsme přidávaly cviky posilovací a využívaly jsme overball, cvičící gumu a pak i čtyřbodové chodítko na nácvik stoje. Následně za pomoci vysokého chodítka jsme nacvičili chůzi po místnosti, celém bytě a nakonec i po balkóně, kde jsme využili zábradlí a trénovali chůzi bez chodítka.

Klient byl velmi aktivní a měl jeden jediný cíl. Jet do Řecka a projít se po pláži. Po ukončení péče nám v době prázdnin přišel do naší kanceláře pohled z Řecka. Byly jsme mile překvapeny. Klient za obrovské podpory manželky (zajistila bezbariérový hotel, plošinu do letadla, atd.), ale i naší práci a motivaci, si mohl splnit své přání a strávit dovolenou u moře. S rodinou i s tímto klientem jsme nadále v kontaktu, a i když se jeho zdravotní stav postupem času zkomplikoval, myslíme si, že on na nás a my na něj nikdy nezapomeneme.

Manželé N. z Chrudimi se obrátili na naši organizaci se žádostí o radu a pomoc při péči o maminku paní N., která bude propuštěna po hospitalizaci v nemocnici do domácí péče. Manželé N. nemají žádné zkušenosti s péčí o imobilního člověka. Veškerou péči chtějí poskytovat vlastními silami. Maminka paní N. je v současné době po úrazu imobilní, péče bude probíhat na lůžku.

Vedoucí DOZP Kirké a koordinátorka pečovatelské služby navštívily manžele N. v jejich domácnosti. Manželé N. podali konkrétní informace o stavu paní a ukázali místo, kde bude péče probíhat. Pracovnice naší organizace doporučily uspořádání místnosti tak, aby zde mohlo být umístěno polohovací lůžko, které si manželé zapůjčí v půjčovně kompenzačních pomůcek naší organizace. Polohovací lůžko bude nezbytné pro kvalitní péči jak z pohledu maminky paní N., tak z pohledu pečujících osob.

Dále pracovnice prodiskutovaly s manžely N. různé možnosti využívání kompenzačních pomůcek, vysvětlily principy polohování na lůžku, zdůraznily důležitost kvalitní péče o pokožku jako prevenci vzniku dekubitů, vysvětlily postup pomoci při osobní hygieně na lůžku. Předány byly také informace o sociálních dávkách pro občany, kteří vyžadují péči druhé fyzické osoby.

Pracovnicemi byla manželům nabídnuta možnost zapůjčení tištěných materiálů a DVD s názornými ukázkami péče o ležícího člověka. Manželé N. využili tuto nabídku a také si přišli vyzkoušet na dům s pečovatelskou službou Obce Ležáků 215 manipulaci s polohovacím lůžkem a pracovnice naší organizace také názorně předvedly základní manipulaci s imobilním člověkem na lůžku.

Proběhla také diskuse k problematice denního rozvrhu tak, aby byla zabezpečena péče a zároveň, aby měly pečující osoby také čas na své zájmy a aktivity. Manželé N. jsou velmi aktivní a zúčastňují se společenských akcí.

Pracovnice předaly kontakty a domluvily se s manžely N., že v případě potřeby se na nás mohou kdykoli obrátit. Byly představeny jednotlivé služby, které naše organizace poskytuje.

Manželé N. rady a podporu dobře přijímali, byli aktivní. Obdrželi rady a informace, které potřebují, aby mohli poskytovat kvalitní péči mamince paní N.

Autorky příspěvku: Lada Daňková, Alice Kuklová