Veřejný závazek pečovatelské služby

Poslání

 

Posláním pečovatelské služby je poskytovat takovou podporu a pomoc klientům, která umožňuje zachovat v maximální míře jejich dosavadní způsob života, pomáhat v nepříznivých životních situacích, zvládat pobyt v domácím prostředí, zajišťovat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby.

Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Pečovatelskou službu poskytujeme občanům města Chrudim, zajišťujeme péči terénní a ambulantní. Terénní péči poskytujeme 7 dní v týdnu v dohodnutých intervalech v průběhu 24 hodin denně. Ambulantní péči poskytujeme od pondělí do pátku v čase od 7,00 do 17,00 hodin.

Terénní péče je zajišťována přímo v domácnostech klientů, včetně jejich domácností v bytech zvláštního určení v Domech s pečovatelskou službou. Ambulantní péčí zajišťujeme v Domech s pečovatelskou službou Soukenická 158, Strojařů 1141 a Obce Ležáků 215, ve středisku osobní hygieny a jídelně.

 

 

Cílová skupina:

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • rodiny s dítětem/dětmi, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a ocitly se v nepříznivé sociální situaci

Služba je poskytována osobám bez omezení věku.

Pečovatelská služba

Cíle služby

Základní cíle pečovatelské služby
 • poskytovat podporu a pomoc v činnostech, které klient nezvládá
 • podporovat rozvoj a zachování stávající soběstačnosti, dovednosti a zvyklosti klienta v jeho přirozeném prostředí (nepřepečovávat)
 • pomoc při návratu po hospitalizaci do vlastního prostředí a pomoc se zachováním nebo obnovením původního životního stylu
 • dbát na stálé individuální plánování služeb spolu s klientem
 • prostřednictvím pečovatelské služby oddálit umístění v pobytovém zařízení
Rozvojové dílčí cíle pečovatelské služby na rok 2024
 • rozvoj informovanosti občanů města Chrudim a územních částí o pečovatelské službě
 • nadále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb a cíleně vést tým k naplňování kritérií „Značky kvality“
 • doplnění vozového parku v souvislosti se zajištěním kvality poskytované služby
 • pokračování výměnných stáží pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků v zařízeních sociálních služeb
 • ve spolupráci se sociálními pracovníky a klíčovými pracovníky postupovat dle metodiky v individuálním plánování, ověřit funkčnost metodiky
 • soustavné a dlouhodobé sledování potřeb zájemců o sociální službu a reagování pečovatelské služby na potřeby zájemců o sociální službu
 • pravidelné hodnocení potřeb klientů, přizpůsobování sociálních služeb jejich aktuálním nepříznivým sociálním situacím
 • průběžné seznamování klientů se systémovými a právními změnami v poskytování sociálních služeb
 • zvyšování odbornosti pracovníků – revize potřeb pracovníků v oblasti vzdělávání, sdílení praxe s jinými organizacemi, aktivní využívání supervizí
 • prohlubovat spolupráci v rámci sítě sociálních služeb v Chrudimi
 • koordinovaným způsobem podněcovat (motivovat) pracovníky ke vzájemné spolupráci a k udržování přátelských vztahů (supervize, intervize)
 • informování veřejnosti o změnách v poskytování sociální služby v návaznosti na platnou legislativu
 • rozšíření kapacity pečovatelské služby
 • partnerský přístup – aktivní zapojení klienta a jeho blízkých do řešení jeho nepříznivé sociální situace (jako členy multidisciplinárního týmu)
Rozvojové dlouhodobé cíle pečovatelské služby do roku 2026:
 • rozvíjet činnosti pečovatelské služby dle potřeb klientů s důrazem na rostoucí kvalitu služby, odbornost personálu služby, rostoucí úroveň zázemí a technického vybavení
 • koordinovaným způsobem podněcovat pracovníky k udržování přátelských vztahů mezi jednotlivými pracovišti (supervize, intervize)
 • aktivně spolupracovat s rodinou a osobami blízkými na zajištění kvalitní péče o klienty pečovatelské služby, s cílem podpory přirozených vazeb ve stávajícím přirozeném prostředí
 • společně s týmem pracovat na vytvoření nového strategického plánu organizace na další období

Službu lze odmítnout pouze:

(v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

 • neposkytujeme-li službu, o kterou osoba žádá
 • není-li poskytování služby možné z kapacitních důvodů
 • pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla v době kratší 6 měsíců před podáním nové žádosti vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby, z důvodu porušování povinnosti vyplývajících ze „Smlouvy“

Principy poskytované služby:

 • vzájemná dohoda = založena na partnerství, každý klient je rovnocenný partner
 • osobnost jedince = plně respektujeme individualitu klienta
 • svobodné rozhodování klienta = možnost volby a nezávislost
 • respektování lidské důstojnosti, soukromí a svobodné volby klienta
 • bezpečí
 • diskrétnost
 • flexibilita
 • empatie
 • obyčejná lidská vlídnost
 • profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků
 • týmová spolupráce, sdílení společných hodnot
 • podpora k soběstačnosti
 • respektování práva na přiměřené riziko
 • rovný přístup ke všem klientům
 • zachovává nestrannost k rodinným vztahům klienta

Bezplatně se tato služba poskytuje

 • účastníkům odboje podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození a zákona č. 462/1919 Sb., o propůjčování míst legionářům
 • osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
 • osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru
 • pozůstalým manželům (manželkám) po osobách výše uvedených starším 70 let
 • rodinám, kde se narodila trojčata nebo vícerčata
 • Místo poskytování pečovatelské služby:

  • město Chrudim a jeho územní části – Medlešice, Vlčnov, Topol, Vestec (terénní služba)
  • Domy s pečovatelskou službou (terénní a ambulantní služba)

  Ambulantní péče na Domech s pečovatelskou službou: Soukenická ulice 158, Chrudim, Obce Ležáků 215, Chrudim a Strojařů 1141, Chrudim.

  Denní maximální kapacita služby:

  • Terénní péče: 390 klientů
  • Ambulantní péče: 40 klientů

  Okamžitá kapacita terénní pečovatelské služby – 8 kapacita klientů
  všední den od 7:00 do 15:30 hodin 8
  všední den odpoledne od 15:30 do 19:00 hodin 5
  noční péče od 19:00 do 7:00 hodin 4
  víkend sobota a neděle, svátky od 7:00 do 13:00 hodin 5
  víkend sobota a neděle, svátky od 13:00 do 19:00 hodin 4
   
  Okamžitá kapacita ambulantní pečovatelské služby – 5               kapacita klientů
  SOH od 7:00 do 17:00 hodin 3
  podání oběda od 11:00 do 13:00 hodin 2
   

  Pozn.:
  SOH = středisko osobní hygieny
  terénní pečovatelská služba = provoz 24 hodin denně
  ambulantní pečovatelská služba = provozní doba od 7:00 do 17:00 hodin

  Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
  I. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
  pomoc a podpora při podávání jídla a pití (ohřátí, servírování, podání jídla) 130 Kč/hod.
  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130 Kč/hod.
  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 130 Kč/hod.
  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130 Kč/hod.
  II. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  celková koupel, sprchování nebo omytí těla v domácnosti (zahrnuje také péči o vlasy, vysušení vlasů, promazání těla, holení vousů) 130 Kč/hod.
  celková koupel, sprchování nebo omytí těla ve středisku osobní hygieny (zahrnuje také péči o vlasy, vysušení vlasů, promazání těla, holení vousů) 130 Kč/hod.
  výměna inkontinenčních pomůcek, promazání těla 130 Kč/hod.
  pomoc při základní péči o vlasy  a nehty (na rukou) 130 Kč/hod.
  pomoc při použití WC 130 Kč/hod.
  III. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  dovoz oběda (1 porce) – obec Chrudim 26 Kč/úkon
  dovoz oběda (1 porce) – územní části obce (Medlešice, Topol, Vestec, Vlčnov) 30 Kč/úkon
  podání oběda v jídelně DPS Soukenická ulice 158 20 Kč/úkon
  pomoc při přípravě jídla a pití (klient se zapojuje do přípravy) 130 Kč/hod.
  příprava a podání jídla a pití (klient se nezapojuje do přípravy) 130 Kč/hod.
  IV. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  běžný úklid a údržba domácnosti 130 Kč/hod.
  velký úklid (sezónní úklid, úklid společných prostor mimo domy s pečovatelskou službou) 130 Kč/hod.
  donáška vody 130 Kč/hod.
  topení v kamnech, včetně donášky a přípravy paliva, údržba topného zařízení 130 Kč/hod.
  nákupy
  běžný max. do 10 kg
  velký nákup nad 10 kg – max. do15 kg
   
  130 Kč/hod.
  150 Kč/úkon
  pochůzky (lékař, lékárna, platby na poště, zařizování na úřadech a další) 130 Kč/hod.
  praní a žehlení prádla 1 kg (včetně soupisu, odvozu, dovozu prádla a drobných oprav např. přišití knoflíku, poutka) 90 Kč/kg
  V. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 130 Kč/hod.
  doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 130 Kč/hod.

  Rozsah jednotlivých úkonů poskytovaných v rámci základních činností je uveden ve vyhlášce MPSV č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

  Fakultativní činnosti
  použití schodolezu pro transport po schodišti (dolů 1 cesta, nahoru 1 cesta) 100 Kč/
  1 cesta
  pedikúra medicinální v pedikérně 180 Kč/úkon
  pedikúra klasická v pedikérně 185 Kč/úkon
  pedikúra klasická v domácnosti 240 Kč/úkon
  dohled nad užitím léků * 20 Kč/úkon
  zapůjčení tonometru a pomoc při měření TK, pulsu 10 Kč/úkon
  pomoc při měření tělesné teploty 10 Kč/úkon
  doprava pro klienty (v územním obvodu města Chrudim) 130 Kč/hod.
  dohled nad dospělým občanem 130 Kč/hod.
  použití vysavače CSSP 8 Kč/úkon
  použití pračky CSSP v DPS ul. Soukenická 158, Chrudim, pro klienty CSSP od 7,00 hodin, poslední cyklus praní zahájen ve 13,00 hodin 40 Kč/cyklus praní
  půjčovné za jídlonosiče 4 Kč/den
  Poskytnutí stravy
  Cena za stravu
  1 oběd – všední den, sobota, neděle, svátek
  (včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy)
  115 Kč/oběd 
   

  * dohled nad užitím léků = připomenutí užití léků, nejedná se o podávání léků

  Vysvětlené zkratky: DPS = Dům s pečovatelskou službou
  MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí
  SOH = Středisko osobní hygieny
  TK = Tlak krevní
  CSSP = Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim
  ZTP – Zdravotně a tělesně postižení
  PEDIKÉRNA – sídlí na adrese Soukenická 158
  SCHODOLEZ – pomáhá zvládnout bariéry v podobě schodů a to za pomoci jiné osoby