Vážené klientky, vážení klienti,

jistě jste všichni zaznamenali, že v současné době je celý svět znepokojen šířící se nákazou koronavirem. Bohužel i v naší republice je již několik nakažených osob, a přestože pevně doufáme, že nás všech se nebezpečí vyhne, musíme být připraveni na situaci, že někdo z Vás, nebo z našich pracovníků sám onemocní, nebo se dostane do styku s nakaženou osobou a bude mu nařízena karanténa.

Jak se onemocnění projevuje

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů, a brzy se objeví suchý kašel.

 Jak se proti nákaze chránit
Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění:

 • Vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní.
 • Dodržovat základní hygienická pravidla.
 • Používat dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi.
 • Nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob.
 • Jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), používat roušky, aby nákazu dále nešířili.
 • Důsledně chránit by se měli také zdravotníci, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku.

 Jak bude ovlivněno poskytování pečovatelské služby, pokud dojde k nařízení karantény u klienta, nebo u pracovníků pečovatelské služby

V případě, že pracovník terénní sociální služby přijde do kontaktu s klientem s podezřením na virovou nákazu, neprodleně opustí místnost, s klientem komunikuje ze vzdálenosti větší než 2 metry nebo telefonicky. Poskytovatel služby neprodleně kontaktuje místně příslušnou krajskou hygienickou stanici pro určení dalšího postupu.

Po dohodě s krajskou hygienickou stanicí je zaměstnanec odeslán do domácí izolace. Je pak riziko, že v karanténě skončí i další pracovníci, kteří s tímto zaměstnancem přišli do styku a budeme muset dočasně naši práci velmi omezit, nebo dokonce přerušit.  Žádáme tedy, aby každý klient, u kterého je možnost, že se nakazil, aby neprodleně tuto informaci oznámil telefonicky sociální pracovnici/metodičce na tel. č. 730 591 178, abychom domluvili další postup při poskytování služby a nevystavovali naše pracovníky zbytečnému riziku.

V případě, že je klient v domácí izolaci, není možné mu poskytnout péči ve zdravotnickém zařízení a není možné přerušit osobní péči o něj v domácnosti, zajistí sociální služba ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí optimální postup ochrany zaměstnance, edukaci zaměstnance a ochranné osobní a pracovní pomůcky určené pro práci s nakaženými koronavirem.

 Doporučení: vyhněte se návštěvám míst, kde se shromažďuje více lidí, navíc nemocných, jako jsou čekárny u lékaře. Potřebujete-li pouze předepsat léky, stačí do ordinace lékaře zavolat a na číslo mobilu, které uvedete, Vám přijde zpráva s kódem, který sdělíte v lékárně.

Jak bude probíhat poskytování služby u klienta, kterému byla nařízena karanténa

Péče bude poskytována pouze klientům, kterým nemůže péči zajistit rodina = klientům osamělým, a to v nezbytném rozsahu

 • S klientem je projednán způsob poskytování péče během jeho karantény. Péče nemůže být poskytována, pokud klient s mimořádným režimem (rozsah péče, používání ochranných prostředků, používání dezinfekce) nesouhlasí.
 • Jsou zajišťovány základní úkony – strava – dovoz obědů a nákupy, nezbytná osobní hygiena, zajištění nezbytných léků.
 • Nejsou poskytovány úkony, které nejsou nutné (úklidy, doprovody, fakultativní služby).
 • Kde je to možné, je dovoz obědů prováděn bez kontaktu s klientem (výměna jídlonosičů u dveří), obdobně jsou zajišťovány nákupy jako samostatný úkon.
 • Manipulace s jídlonosičem je prováděna v rukavicích, jídlonosič je převážen odděleně od ostatních jídlonosičů a je samostatně myt a dezinfikován.
 • Úkony péče jsou prováděny v ochranných prostředcích (respirátor, ochranné brýle, rukavice, jednorázový oblek).
 • Na použité ochranné prostředky má poskytovatel speciální box na nebezpečný odpad, který je umístěn v bytě klienta u vchodových dveří. Likvidaci nebezpečného odpadu zajistí poskytovatel.
 • Při odchodu z domácnosti klienta si pracovník důkladně opláchne ruce dezinfekcí.
 • Prádlo je do prádelny převáženo ve speciálních uzavíratelných nepropustných pytlích (např. vakuovací pytle).
 • Na nákupy jsou používány jednorázové nákupní tašky (papírové nebo igelitové), které budou zakoupeny společně s nákupem.

 Kde získáte další informace:

Vedoucí všeobecná sestra DZOP – paní Lada Daňková – tel.: 733 145 523 (7–14.00 hod.)

Sociální pracovnice/metodik – Bc. Gabriela Jírová – tel.: 730 591 178 (7–14.00 hod.)

Státní zdravotní ústav – tel.: č. 724 810 106, 725 191 367

Informační linka Pardubického kraje – tel.: 602 730 251 (pracovní dny 14-19.00 hod., víkendy 9–19.00 hod.)

http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html